Handicappolitik

Handicappolitikken skal, hvor det er muligt omsættes til handlinger, der gør en forskel og giver mening for den enkelte borger med handicap og de pårørende. Handicappolitikken indeholder 9 temaer:

  • Rehabilitering
  • Beskæftigelse
  • Uddannelse og læring
  • Fysisk tilgængelighed
  • Bolig
  • Kultur og fritid
  • Information/kommunikation
  • Sundhed og Retssikkerhed

Handicappolitikken er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem borgere med handicap, pårørende, interesseorganisationer, Handicaprådet og kommunens medarbejdere.

Luk alle
Åbn alle

Hvidovre Kommune har haft en Handicappolitik siden 2012. Handicappolitikken har siden da været omdrejningspunkt for kommunens arbejde med borgere med handicap.

Handicappolitikken blev revideret i 2018, hvilket skete i et tæt samarbejde mellem kommunens centre, Handicaprådet og borgere i Hvidovre kommune. Processen indeholdt en række faser som var følgende:

Revisionen af Handicappolitikken startede med et velbesøgt borgermøde d. 18. september 2017. Mange borgere med handicap, deres pårørende, politikere, fagpersoner og øvrige interesserede mødte op og deltog i en yderst god og konstruktiv debat, hvor mange af de problemstillinger, som borger med handicap lever med blev italesat og drøftet. Borgermødet var en stor succes og gav kommunen en masse viden og input, som dannede udgangspunkt for det videre arbejde.

Efter borgermødet holdt Handicaprådet en lang række møder med kommunens centre. Møderækken bød på interessante og inspirerende drøftelser for alle parter og bidrog med viden og information til den videre udarbejdelse af Handicappolitikken.

Efter møderækken mellem Handicaprådet og kommunens centre blev 1. udkast af alle afsnit i Handicappolitikken udarbejdet af kommunens centre.

Handicaprådet blev løbende inddraget i udarbejdelsen af politikken og fik løbende mulighed for at afgive kommentarer til alle skrevne afsnit, ligesom processen og de foreløbige skrevne afsnit blev behandlet på de ordinære Handicaprådsmøder.

Handicaprådet og Hvidovre Kommune ønskede en borgerhøring af 1. udkast af handicappolitikken 2018-2022. Derfor afholdte Handicaprådet og Hvidovre kommune d. 27. september 2018 endnu et borgermøde, hvor udkast til handicappolitikken bliver fremlagt og drøftet.

Efter borgermødet blev handicappolitikken justeret afsnit for afsnit på baggrund af de kommentarer, der kom frem på borgermødet. Handicaprådet blev ligeledes inddraget i dette arbejde.

Den endelige Handicappolitik blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 18. december 2018