Hvidovre Kommunes Handicappolitik

Hvidovre Kommunes handicappolitik er i gang med at blive revideret. Læs om processen på denne side, hvor du også kan læse 1. udkast af Hvidovre Kommunes Handicappolitik”.

Hvordan blev Hvidovre Kommunes Handicappolitik til ?

Processen bag Handicappolitikken 

Hvidovre Kommune har haft en Handicappolitik siden 2012. Handicappolitikken har siden da været omdrejningspunkt for kommunens arbejde med borgere med handicap.

Handicappolitikken er nu i gang med at blive revideret, hvilket sker i et tæt samarbejde mellem kommunens centre, Handicaprådet og borgere i Hvidovre kommune. Processen har indeholdt en række faser som er følgende:

Fase 1 Indsamling af viden

Revisionen af Handicappolitikken startede med et velbesøgt borgermøde d. 18. september 2017. Mange borgere med handicap, deres pårørende, politikere, fagpersoner og øvrige interesserede mødte op og deltog i en yderst god og konstruktiv debat og mange af de problemstillinger borger med handicap lever med blev italesat og drøftet. Borgermødet var en stor succes og gav kommunen en masse viden og input, som dannede udgangspunkt for det videre arbejde.

Efter borgermødet holdt Handicaprådet en lang række møder med kommunens centre. Møderækken bød på interessante og inspirerende drøftelser for alle parter og bidrog med viden og information til den videre udarbejdelse af Handicappolitikken.

Fase 2 Skriveprocessen

Efter møderækken mellem Handicaprådet og kommunens centre blev 1. udkast af alle afsnit i Handicappolitikken udarbejdet af kommunens centre.

Handicaprådet blev løbende inddraget i udarbejdelsen af politikken og fik løbende mulighed for at afgive kommentarer til alle skrevne afsnit, ligesom processen og de foreløbige skrevne afsnit blev behandlet på de ordinære Handicaprådsmøder.

Fase 3 Borgerhøring

Handicaprådet og Hvidovre Kommune ønskede en borgerhøring af 1. udkast af handicappolitikken 2018-2022. Derfor afholdte Handicaprådet og Hvidovre kommune d. 27. september 2018 endnu et borgermøde, hvor udkast til handicappolitikken bliver fremlagt og drøftet.

Efter borgermødet vil handicappolitikken nu blive justeret afsnit for afsnit på baggrund af de kommentarer, der kom frem på borgermødet. Handicaprådet vil ligeledes blive inddraget i dette arbejde.

Fase 4 Politisk godkendelse af handicappolitikken 2018-2022

Udkast til den endelige Handicappolitik vil blive fremlagt for Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse i slutningen af 2018.