Vedtægter for Hvidovre Handicapråd

Handicaprådets vedtægter fastsætter rammerne for rådets virke. Handicaprådet tiltræder vedtægterne på konstituerende møde i hver funktionsperiode. Forekommer der vedtægtsændringer skal disse altid endelig godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Vedtægter

Hent vedtægerne for Hvidovre Handicapråd i pdf 

Hent vedtægterne for Hvidovre Handicapråd i pdf

Kapitel 1 Formål og opgaver

§ 1

Stk. 1.
Hvidovre Handicapråds formål er, at rådgive Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune i generelle handicappolitiske sager, samt i lokalpolitiske sager der har betydning for mennesker med handicap. Herigennem skal Hvidovre Handicapråd medvirke til at skabe de bedste vilkår for handicappede i alle aldre i Hvidovre Kommune.

Stk. 2.
Hvidovre Handicapråd er forankret i Børne- og Velfærdsforvaltningen, men fungerer som høringspartner på tværs af alle sektorer og forvaltninger i Hvidovre Kommune. Hvidovre Handicapråd afgiver høringssvar i alle sager, der berører handicappede i Hvidovre Kommune.

Stk. 3.
Hvidovre Handicapråd fungerer som dialogforum mellem Kommunalbestyrelsen og de lokale brugerorganisationer (inden for handicapområdet).

Stk. 4.
Hvidovre Handicapråd kan ikke beskæftige sig med enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Stk. 5.
Hvidovre Handicapråd kan samarbejde med Ældrerådet i sager, der har betydning for både ældre og personer med et handicap.

Stk. 6.
Hvidovre Handicapråd kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse, og komme med forslag til nye initiativer.

Stk. 7.
Hvidovre Handicapråd kan tage kontakt med andre, herunder andre Handicapråd og Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige temaer. Hvidovre Handicapråd kan endvidere tage kontakt til lokale organisationer, herunder erhvervslivet for at skabe opmærksomhed om rådets arbejde og handicappedes vilkår.

Stk. 8.
Hvidovre Handicapråd afgiver en årlig beretning om sit arbejde til Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune inden udgangen af 1. kvartal det følgende år

Stk. 9.
Hvidovre Handicapråd udarbejder ved begyndelsen af en valgperiode en arbejdsplan over de indsatsområder, som rådet vil sætte fokus på i valgperioden. Planen underopdeles løbende i en plan for det kommende år og søges koordineret med kommunalbestyrelsens planlagte aktiviteter på handicapområdet.

Kapitel 2 Sammensætning og udpegning

§ 2

Stk. 1.
Hvidovre Handicapråd består af 14 medlemmer, heraf syv medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen (mindst to medlemmer fra Kommunalbestyrelsen selv) og syv medlemmer udpeget af DH (Danske Handicaporganisationer), lokalafdeling Hvidovre.

Stk. 2.
Der er 14 suppleanter tilknyttet Hvidovre Handicapråd. Syv suppleanter udpeges af kommunalbestyrelsen (mindst to medlemmer fra Kommunalbestyrelsen selv) og syv suppleanter udpeges af DH-Hvidovre.

Stk. 3.
Kommunalbestyrelsen afgør hvorvidt en lokal gruppering af handicappede udenfor DH- Hvidovre kan optages i Hvidovre Handicapråd. Skal en lokal gruppering repræsenteres i Handicaprådet, skal dennes plads modregnes antallet af pladser DH-Hvidovre kan indstille medlemmer til. Antallet af medlemmer som repræsenterer lokale handicaporganisationer må dog aldrig overstige antallet af medlemmer som repræsenterer DH-Hvidovre.

Stk. 4.
Suppleanter udpeges som personlige stedfortrædere. Ved et medlems forfald deltager suppleanten på Hvidovre Handicapråds møder.

Stk. 5.
Medlemmer og suppleanter, der repræsenterer handicaporganisationerne, skal være bosiddende i Hvidovre Kommune.

Stk. 6.
Hvidovre Handicapråd skal sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper herunder både børn og voksne. Derudover skal der være repræsentanter fra forskellige sektorer i Hvidovre Kommune.

Stk. 7.
Flytter et handicaprådsmedlem fra kommunen inden udløbet af funktionsperioden, eller ønsker udtrædelse af Handicaprådet af anden grund, indtræder den personlige stedfortræder i Handicaprådet og en ny suppleant udpeges.

Kapitel 3 Konstituering og valgperiode

§ 3

Stk. 1.
Hvidovre Handicapråd konstituerer sig selv på førstkommende ordinære møde efter funktionsperiodens start, med en formand og en næstformand. Formand og næstformand udpeges således at det tilstræbes, at den ene udpeges mellem handicaporganisationernes repræsentanter og den anden udpeges mellem Kommunalbestyrelsens repræsentanter.

Stk. 2.
Medlemmer af Hvidovre Handicapråd udpeges for en 4-årig periode, der følger den kommunale valgperiode. Udpegning fra handicaporganisationerne for efterfølgende periode finder sted i november måned samme år kommunalvalget finder sted. Udpegning fra Kommunalbestyrelsen for efterfølgende periode finder sted på Kommunalbestyrelsens konstituerende møde.

Stk. 3.
Hvidovre Handicapråd fastsætter selv sin forretningsorden, og godkender vedtægter og forretningsorden på sit første ordinære møde. Vedtægterne kan efterfølgende godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Stk. 4.
Handicaprådets møder er lukkede og medlemmerne og suppleanterne er omfattet af samme regler for tavshedspligt, som er gældende for folkevalgte og ansatte i kommunen.

Stk. 5.
Såfremt der opstår sager, hvor Handicaprådet skal afgive høringssvar inden det nye råd er trådt i funktion, har det afgående Handicapråd beføjelse til at afgive høringssvar.

Kapitel 4 Møder og Sekretariatsbistand

§ 4

Stk. 1.
Hvidovre Handicapråd fastsætter i form af sin forretningsorden regler for dagsorden, regler for indkaldelse, mødehyppighed og øvrige retningslinier for arbejdsformen i Handicaprådet.

Stk. 2.
Hvidovre Handicapråd afholder møder efter behov. Der kan indkaldes til møde på foranledning af formandens, to medlemmers eller kommunalbestyrelsens initiativ.

Stk. 3.
Indkaldelse til konstituerende møde sker på kommunalbestyrelsens initiativ.

Stk. 4.
Hvidovre Handicapråd er beslutningsdygtigt, når 50 % af rådets medlemmer er tilstede.

Stk. 5.
Ved beslutninger, der kræver afstemning, gælder almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Er formanden ikke tilstede vil næstformandens stemme være afgørende.

Stk. 6.
Der tages beslutningsreferat af møderne. Referaterne fremsendes efterfølgende til Handicaprådets medlemmer og suppleanter. Referaterne fremsendes endvidere til Ældrerådet, og øvrige relevante personer i Hvidovre Kommune. Mindretalsindstillinger optages kun i referatet såfremt mindretallet kræver det.

Kapitel 5 Drift

§ 5

Stk. 1.
Kommunalbestyrelsen stiller mødelokaler og sekretariatsbistand til rådighed for Hvidovre Handicapråd. Sekretariatsbistanden indbefatter udsendelse af dagsorden med eventuelle bilag, udsendelse af mødeindkaldelser, referatskrivning, udsendelse af referater m.v. Mødeindkaldelser, referater m.v. vil blive udsendt fortrinsvis via e-mail evt. sikker post. Dog kan der udsendes i papirform, såfremt et medlem ikke har internetadgang i hjemmet.

Stk. 2.
Hvidovre Kommune afholder udgiften til Hvidovre Handicapråds drift, herunder nødvendige udgifter til tegnsprogstolk eller anden handicapkompensation.

Stk. 3.
Hvidovre Kommune yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i Lov om Kommunernes Styrelse til handicap-organisationernes medlemmer i Hvidovre Handicapråd.

Stk. 4.
Hvidovre Kommune yder kompensation for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til DH-repræsentanterne ved deltagelse i møder i Handicaprådet og dettes udvalg og underudvalg samt ved deltagelse i kurser mv., der anses for at være af relevans for Handicaprådet indenfor Handicaprådets økonomiske ramme.  

Stk. 5.
Hvidovre Handicapråd kan indkalde faglig bistand fra alle forvaltningsgrene i Hvidovre Kommune.

Kapitel 6 Tavshedspligt

§ 6

Stk. 1.
Handicaprådets medlemmer og suppleanter er underlagt lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt og indhentelse af og videregivelse af oplysninger.

Stk. 2.
Sekretæren fremsender dagsordner, referater og høringsmateriale til medlemmer og suppleanter per e-mail eller når påkrævet med sikker post.

Kapitel 7 Godkendelse og ændringer af vedtægter

§ 7

Stk. 1.
Hvidovre Handicapråd godkender vedtægter på første ordinære møde.

Stk. 2.
Hvidovre Handicapråd kan vedtage forslag til ændringer af vedtægterne med almindeligt flertal, når mindst 4 medlemmer udpeget af handicaporganisationerne og mindst 4 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen er samlet, såfremt ændringsforslagene er optaget på mødets dagsorden. Ændringsforslagene skal efterfølgende godkendes af Kommunalbestyrelsen for at være gyldige.


Hvidovre Handicapråds vedtægter er godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 25.8.2015